تخصص ما

ما خدمات عالی ارائه می دهیم

مرکز توانبخشی و مراقبت شبانه روزی سالمندان آسام مجموعه ای فاخر متشکل از بخش های بستری زیر می باشد که امکان ارائه انواع مراقبت های خاص سالمندان عزیز را زیر نظر متخصصین مطرح طب سالمندان و سالمند شناسی فراهم می آورد.
مرکز سالمندان آسام زعفرانیه

بخش های بستری

خدمات پزشکی

خدمات توانبخشی

مرکز سالمندان آسام زعفرانیه

خدمات هتلینگ

خدمات فرهنگی، آموزشی، تفریحی، سیاحتی و ورزشی

خدمات فرهنگی، آموزشی، تفریحی، سیاحتی و ورزشی